Què diu la llei?

La Llei de la 2a oportunitat és un mecanisme legal, mitjançant el qual, aquells deutors que han perdut el seu patrimoni, queden alliberats dels seus deutes.

El Govern ha transposat a la nostra legislació, la Directiva 2019/1023 del Parlament Europeu sobre marcs de reestructuració preventiva i exoneració de deutes, incorporant millores a la nostra llei de la segona oportunitat. De tal forma, que ara és possible aconseguir el perdó dels deutes sense perdre l'habitatge habitual ni els actius empresarials.

La llei 16/2022 de 5 de setembre de reforma de la llei concursal, permet al deutor insolvent, obtenir el perdó dels seus deutes sense que sigui necessari desprendre's del seu patrimoni.