Quedaré completament lliure de deutes?

Una vegada que el jutge decreta el perdó de tots els deutes, la persona pot tornar a tenir béns al seu nom i ser administrador de societats, sense cap mena de problema.

Una vegada que el jutge decreta el perdó de tots els deutes, la persona pot tornar a tenir béns al seu nom i ser administrador de societats, sense cap mena de problema.

La Llei de la 2a Oportunitat opera com una barrera protectora contra les reclamacions i constrenyiments dels creditors, permetent-li al deutor guanyar temps, per a realitzar el seu patrimoni en les millors condicions possibles. I si, no obstant això, el producte de la seva realització no permet la satisfacció de tots els creditors, els crèdits restants queden perdonats.

Els embargaments i procediments d’execució se suspenen des del mateix moment d’acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat, molt abans d’obtenir el perdó dels deutes, que s’aconsegueix al final del procediment.

En aquells casos en els quals el deutor tingui una casa hipotecada, i el capital del crèdit hipotecari sigui superior al preu de venda de la casa, el jutge li permetrà continuar amb la propietat de la casa, haurà de continuar pagant la hipoteca, i al mateix temps, quedarà perdonat de tots els restants deutes. El deutor aconseguirà el perdó de tots els seus deutes, una vegada liquidat tot el seu patrimoni, excepte aquells béns inembargables, com ara llibres o instruments necessaris per a l’exercici de la professió, art o ofici al qual es dediqui el deutor.